Predavači

Asistent
mr Šemso Kalač

Šemso Kalač rođen je 30.09.1991. godine u Beranama. Osnovnu školu „Pavle Rovinski“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici završio je sa odličnim uspjehom i diplomom Luča.
Na Građevinskom fakultetu u Podgorici upisao se 2010. godine, a diplomirao u oktobru 2014. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom tokom osnovnih studija 10.00 i specijalističkih studija 9.91. Dobitnik je niza priznanja i nagrada za ostvarene rezultate tokom studija: Nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta na Građevinskom fakultetu za 2010. godinu; Studentska nagrada Glavnog grada Podgorica za 2010. godinu; Nagrade Građevinskog fakulteta za 2011, 2012. i 2013. godinu. Na specijalističkim studijama bio je stipendista Inženjerske komore Crne Gore.
Postdiplomske magistarske studije upisao je 2014. godine na Građevinskom fakultetu u Podgorici, Konstruktivni smjer. Magistarski rad pod nazivom “Analiza čvrstoće i stabilnosti ljuski prema Eurokodu”, odbranio je 27. novembra 2017. godine. Magistrirao je sa prosječnom ocjenom 10.00.
U periodu od 2013. do 2016. godine bio je aktivni član studentske organizacije Bord evropskih studenata tehnike (BEST) i predsjednik BEST LG Podgorica u periodu od juna 2014. do septembra 2016. godine. Pored toga i glavni organizator međunarodnog akademskog kursa u trajanju od 7 dana na temu građevinarstva “ Bridge the obstacles, build your future”. Član je Inženjerske komore Crne Gore.
Radni odnos je zasnovao 17. februara 2015. godine, na Fakultetu za politehniku Univerziteta Donja Gorica (UDG) u svojstvu saradnika u nastavi na grupi predmeta iz oblasti Primijenjena mehanika i teorija konstrukcija, kao i saradnik u Laboratoriji ProDe. U trajanju od 2 mjeseca obavlja praksu u Beirutu (Liban) iz oblasti projektovanja konstrukcija u građevinskom birou BTUTP na projektu mašinske zgrade hidroelektrane na rijeci Ali Abud u blizini Tripolija. U periodu od 1. septembra 2016. do 1. decembra 2018. godine radio je na izgradnji Autoputa Bar- Boljare na dionici Smokovac- Mataševo u svojstvu inženjera na gradilištu u sektoru tunelogradnje. Radio je na proboju i izvođenju primarne i sekundarne obloge na tunelima: Vjeternik, Vežešnik i Suka. Od 1. decembra 2018. godine prelazi na gradilište Portonovi gdje učestvuje kao inženjer na gradilištu u izvođenju hidrograđevinskih radova na uređenju obale, kao i izvođenju konstrukcije objekata mješovite namjene. Trenutno je angažovan kao asistent u nastavi na Fakultetu za politehniku, Univerziteta Donja Gorica.
Završio je napredni stepen engleskog jezika (C1) i posjeduje znanje na početnom nivou iz njemačkog i italijanskog jezika.

mr Šemso Kalač