Predavači

Docent
Doc. dr Kruna Ratković

Rođena je 29. decembra 1982. godine u Beogradu. Nakon završena tri razreda III Beogradske gimnazije (prirodno-matematički smjer) sa prosjekom 5.0, nastavila je školovanje u gimnaziji Albert Calmette u Nici, Francuskoj, gdje je u junu 2002. godine stekla diplomu Baccalaureat sa pohvalom Assez Bien.

Diplomirala je na Fakultetu Nauka, Univerziteta iz Nice Sophia-Antipolis (UNSA), na departmanu za matematiku u junu 2005. godine sa pohvalom Bien. Magistarske studije Matematike na odsjeku Istraživanje (Master 2) završila je sa prosjekom 17.267/20 i pohvalom Tres Bien u junu 2007. godine. Kao jedna od tri najbolje rangirana studenta postaje stipendista francuskog Ministarstva Istraživanja i upisuje doktorske studije iz matematike iste godine na katedri za algebru i topologiju. Doktorsku disertaciju "Morita teorija u obogaćenom kontekstu" (mentor Prof. dr Clemens Berger i komentor Prof. dr Svjetlana Terzić) odbranila je 24.02.2012. godine sa najvišom pohvalom Summa cum laude.

Osnovne oblasti naučno-istraživačkog rada su iz teorije kategorije i homotopske algebre. Takođe, bavila se i temama koje pripadaju oblasti primijenjene matematike i matematičke ekonomije, kao što su problem optimalne kontrole u teoriji rasta i druge primjene u matematičkoj ekonomiji (razvijanje dinamičkih modela tržišta rada koji su specifični za umjetnost).

Publikovala je više radova koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka i učestvovala i izlagala na brojnim seminarima i kongresima kako na engleskom, tako i na francuskom jeziku. Takođe, ima učešće u više naučno-istaživačkih projekata. Zaposlena je na inovativnom projektu Joining to EUREF permanent network with Multi GNSS CORS stations in Montenegro (MontePN) u periodu 2019.-2020. godine koji je finansiran od strane Ministarstva nauke Republike Crne Gore. Takođe, član je i dva bilateralna projekta iz programa naučno-tehnološke saradnje između Crne Gore i NR Kine i Crne Gore i Republike Slovenije.

U periodu 2012-2016. godine kao predavač izvodila je nastavu na Univerzitetu Mediteran na MBS (Montenegro Business School) na predmetima Biznis Matematika i Uvod u Ekonometriju (osnovne studije), Kvantitativne metode za finansije (specijalističke studije) i Applied quantitative methods (MBA). U periodu 2013-2016. godine kao predavač izvodila je nastavu na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, na francuskom jeziku, na predmetima u okviru programa dvojne diplome osnovnih studija iz pet kvantitativnih disciplina: Matematika I, Matematika II, Statistika I, Statistika II i Uvod u ekonometriju.

Od 2016. godine izvodi nastavu na fakultetu Primijenjene Nauke (Matematika, Geodezija, Elektrotehnika & Računarstvo) i Politehnici, Univerziteta Donja Gorica, na predmetima Analiza I prvi dio, Analiza I drugi dio, Analiza II, Kompleksna analiza, Inženjerska Matematika I i II.

Od februara 2019. godine, zaposlena je na inovativnom projektu: ˝Pridruživanje CORS stanice evropskoj mreži permanentnih stanica u Crnoj Gori˝, kao jedan od dobitnika granta Ministarstva nauka, a čiji je nosilac FIST, UDG. Takođe, zaposlena je i kao docent na Univerzitetu Donja Gorica gdje izvodi nastavu iz pomenutih matematičkih disciplina.

Publikacije i radovi

• Stamatović B., Bulatović V., Sušić Z., Nikolić G., Maksimović J., Ratković K. et al.:Joining to EUREF permanent network with Multi GNSS CORS stations in Montenegro, EUREF Symposium, Tallin, 2019.;
• Čizmović M., Popović M., Ratković K.: Uvod u teoriju, analizu i mjerenje privrednog rasta, I dio, knjiga, Institut Ekonomskih Nauka u Beogradu, 2019.;
• Berger C., Ratković K.: Gabriel-Morita theory for excisive model categories, Applied Categorical Structures, https://doi.org/10.1007/s10485-018-9539-x, avgust 2018.;
• Ratković K.: Notion of strong monad in computing, 23rd međunarodna naučno-stručna konferencija Informacione tehnologije (IT), Žabljak, pp. 1-4, doi: 10.1109/SPIT.2018.8350848, februar 2018;
• Ratković K.: Optimal control in growth theory, Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress, MENSEC 2017, Podgorica, Crna Gora, 19-22 oktobar 2017;
• Ratković K.: Limitations in direct and indirect methods for solving optimal control problems in growth theory, Industrija, vol. 44, iss. 4, pp. 19-46, 2016, http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2613096&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d13096 ;
• Popović M, Ratković K: Oversupply of Labor and other Peculiarities of Arts Labor Market, Theoretical and Practical research in Economic Fields, Volume IV Issue 2(8) Winter 2013, http://journals.aserspublishing.eu/tpref/article/view/1219 ;
• Šegrt Ratković K.: Morita Theory in Enriched Context, PhD thesis, Univerzitet iz Nice Sophia-Antipolis, Francuska. Online at Cornell University Library http://arxiv.org/abs/1302.2774, februar 2013;
• Šegrt K.: Strong Morita Theory, Kongres matematičara i fizičara Crne Gore, Crna Gora, 7-10 oktobar 2010;
• Šegrt K.: Strong Monads and Morita Theory, Young Women in Topology Meeting, Bon, Njemačka, 25-27 jun 2010;
• Šegrt K.: Strong Functors and Monads, Međunarodna Konferencija Teorije Kategorija, CT 2010, Đenova, Italija, 20-26 jun 2010.

dr Kruna Ratković