Predavači

Asistent
dr Andrija Radoman

Obrazovanje:
Osnovnu školu „Oktoih“ završio je 1995. godine, a Gimnaziju „Slobodan Škerović“, opšti smjer, 1998. godine.
Ekonomski fakultet u Podgorici završio je 2005. godine na smjeru: „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“, a postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ u Podgorici upisao 2005. godine. Magistrirao je 2009. godine sa temom „Metode za izbor optimalne varijante inženjerskih projektnih rješenja“ iz oblasti Inženjerska ekonomija.
Školske 2011/2012. godine upisao je doktorske studije "Međunarodna ekonomija" na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. Doktorirao je decembra 2017. godine odbranivši rad „Uticaj građevinske industrije na ekonomski razvoj“.

Radno iskustvo:
U kompaniji Čelebić doo (građevinski sektor), sa kraćim prekidima, radio više od 15 godina i pokrivao više pozicija: saradnik u finansijama, menadžer dist.centra, viši menadžer u sektoru plana i analize, direktor povezane firme C&S Energy i član odbora direktora Čelebić Invest-a. U periodu od 2009. do 2011. godine radio na poziciji finansijskog direktora FK Budućnost, a od novembra 2022. finansijski direktor VHM Solutions.
Takođe, od januara 2014. godine radi i kao asistent u nastavi na Politehnici, UDG i drži predavanja na predmetu „Organizacija građenja“.
Posjeduje veliko iskustvo u finansijskim poslovima, računovodstvu i finansijskom izvještavanju, zatim u oblasti inženjerske ekonomije i izradi studija isplativosti, a od upisa doktorskih studija i u naučno-istraživačkom radu kao i radu sa studentima kao asistent i mentor u nastavi. Učestvovao je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, i posjeduje i licencu za brokera, dilera i investicionog menadžera, izdatu od Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, zatim sertifikat ovlašćenog računovođe (ISRCG - ACCA program) i u procesu je dobijanja licence za ovlašćenog procjenivača nekretnina (NUPCG).  

Radovi:
“Izbor varijanti projektnih rješenja korišćenjem relacije novac-vrijeme”, Kvalitet, 7/8, 2011;
“Uticaj građevinarstva na ekonomski razvoj – teorija i istraživanje o povezanosti prihoda na građevinskom tržištu i BDP balkanskih zemalja”, časopis Preduzetnička ekonomija XIX, 2013;
“Struktura građevinskog tržišta”, rad je u publikaciji;
“Uzročna veza između prihoda građevinske industrije i bruto domaćeg proizvoda u balkanskim zemljama”, rad je u publikaciji.

dr Andrija Radoman